Vedtægter

Vedtægter for Egedal Flygtningenetværk

 

Historik

Før kommunesammenlægningen 1/1-2007 fandtes der i de 3 kommuner, Ledøje-Smørum, Ølstykke og Stenløse, foreninger eller grupper, der fungerede som netværk for de flygtninge, der boede i de respektive kommuner.

Med kommunesammenlægningen opstod der behov for at danne en fælles forening for hele Egedal kommune.

§ 1. Navn

Foreningens navn er Egedal Flygtningenetværk.

Foreningens hjemsted er Egedal kommune.

§ 2. Formål

Egedal Flygtningenetværk vil arbejde for at fremme flygtningenes integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtninge og den øvrige befolkning.

Dette kan bl.a. ske ved, at Egedal Flygtningenetværk

rådgiver og støtter flygtninge og flygtningefamilier

virker formidlende mellem flygtninge og Egedal kommune samt kommunens foreninger

er forum for drøftelser mellem flygtninge og kommunens øvrige borgere

organiserer fælles oplevelser af social og kulturel karakter mellem flygtninge og kommunens øvrige borgere

samarbejder med Dansk Flygtningehjælp og/eller andre organisationer, der arbejder for bedre integration

§ 3. Medlemskreds og kontingent

Som medlem optages enhver person, som kan støtte og vil arbejde for foreningens formål.

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er indbetalt.

På generalforsamlingen vedtages næste kalenderårs kontingent. Kontingent for et kalenderår betales inden og senest på generalforsamlingen i indeværende kalenderår.

I december måned udsender kassereren en opkrævning til medlemmerne således, at de har mulighed for at indbetale kontingent inden generalforsamlingen.

Kontingent for 2007 vedtages på foreningens stiftende generalforsamling.

§ 4. Mødevirksomhed

Alle interesserede kan deltage i foreningens møder og arrangementer, med mindre andet fremgår af indkaldelsen.

§ 5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned og indkaldes med tre ugers varsel.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker ved brev eller e-mail til medlemmerne.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes med 1 fuldmagt pr. fremmødt medlem.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetællere
 • Formanden fremlægger beretningen til godkendelse
 • Regnskabet fremlægges til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning. Såfremt blot én mødedeltager udtrykker ønske om skriftlig afstemning, skal dette imødekommes. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen udtrykker ønske herom, eller mindst ¼ af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 7. Foreningens daglige ledelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Flygtninge opfordres til at stille op til bestyrelsen. Desuden består bestyrelsen af 2 suppleanter.

Oversigt over valgperioder for bestyrelsesmedlemmer

3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

2 suppleanter vælges hvert år.

Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

Genvalg af bestyrelsen kan finde sted. De 3 lokalområder (tidligere Ledøje-Smørum, Ølstykke og Stenløse kommuner) skal så vidt muligt være ligeligt repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden finder det nødvendigt eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom over for formanden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt formanden eller næstformanden er til stede.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige har ansvar for foreningens medlemsregister. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst yderligere ét bestyrelsesmedlem i forening. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10. Eksklusion

Modarbejdelse af foreningen vil medføre øjeblikkelig eksklusion, som kan vedtages af bestyrelsen. Et ekskluderet medlem kan indbringe eksklusionens lovlighed for den næste ordinære generalforsamling.

§ 11. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 12. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal ved en ordinær generalforsamling, samt at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Forslaget skal være bekendtgjort i mødeindkaldelsen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med sædvanligt varsel. Opløsning kan her besluttes ved almindelig stemmeflerhed. Ved opløsning tilfalder foreningens midler Dansk Flygtningehjælp eller anden dansk forening eller organisation, som arbejder for integration af flygtninge.

§ 13. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21. november 2006.