Aftale med Egedal Kommune

Samarbejdsaftale mellem Egedal Kommune (Rådgivningscentret og Jobcentret) og Egedal Flygtningenetværk

 

Indledning
Siden 1. januar 1999 har kommunerne skullet forestå integrationsindsats.

Kommunen skal:

  • Bidrage til at nyankomne flygtninge sikres mulighed for at deltage på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv.
  • Bidrage til at nyankomne flygtninge hurtigt bliver selvforsørgende.
  • Bibringe den enkelte flygtning en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

Kommunen skal sikre den bedst mulige integration i lokalsamfundet. Dette sikres bedst muligt i de enkelte byområder i kommunen i samarbejde med de lokale foreninger m.fl.
Det vil derfor være naturligt at søge en del af integrationen gennemført i et tæt samarbejde med lokale frivillige organisationer, borger- og grundejerforeninger.

Egedal Flygtningenetværk er stiftet d. 21. november 2006. Den fortsætter det arbejde som hidtil er udført af Ølstykke Netværksgruppe, Stenløse Flygtninge Netværk, samt en frivilliggruppe fra Ledøje-Smørum.
Egedal Flygtningenetværk vil yde et stykke frivilligt socialt arbejde over for gruppen af flygtningeborgere i Egedal Kommune.

Både Egedal Flygtningenetværk og Egedal Kommune ønsker at indgå et samarbejde om integrationsopgaven. Netværket og kommunens Jobcenter og Borgerservice har specifikke ønsker og forslag til samarbejdet.
Derfor er denne samarbejdsaftale indgået.

Formålet
Nyankomne flygtninge er både sprogligt, arbejdsmæssigt og socialt dårligere stillet end kommunens øvrige befolkning.

Egedal Kommune og Egedal Flygtningenetværk indgår derfor denne samarbejdsaftale for at give den bedst mulige integration i lokalmiljøet og forståelse for lokalsamfundets virke. Herved forventes, at flygtningene hurtigt får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med de øvrige borgere.

Aftalens hovedformål er at stile mod en udvidet borgerservice som supplement til kommunens integrationsydelser til gruppen af flygtninge bosat i Egedal Kommune.

Aftalens indhold
1. Kontaktpersoner
Egedal Flygtningenetværk stiller kontaktpersoner til rådighed over for flygtningefamilier og enlige flygtninge, der bliver henvist af Jobcentret og Borgerservice. Egedal Flygtningenetværk kan også selv skabe kontakt til flygtninge, der har et behov.

Kontaktpersonsordningen skal udelukkende ses som et tilbud til den enkelte flygtning/familie om

  • At bistå med at blive integreret i lokalsamfundet,
  • Yde støtte og vejledning om både lokale og mere overordnede spørgsmål om det danske samfund og kulturforhold

Dette betyder, at Egedal Flygtningenetværk i det omfang det er muligt stiller ressourcepersoner til rådighed til at bistå med og vejlede om praktiske opgaver i samarbejde med flygtningen/familien.

2. Åbent Hus arrangementer
Egedal Flygtningenetværk holder Åbent Hus -arrangementer. Her kan flygtninge uforpligtende henvende sig for råd og bistand til integration i lokalsamfundet.

Rådgivningen gives på almene emner og almindelige menneskelige spørgsmål. Specifikke sociale, juridiske, pædagogiske eller psykologiske problemer henvises til kommunen.

I det omfang Netværket har behov for lokaler i forbindelse med udførelsen af den åbne rådgivning, stiller Egedal Kommune lokale gratis til rådighed.

3. Kulturelle arrangementer
Egedal Flygtningenetværk vil forsøge at afholde forskellige kulturelle arrangementer for flygtninge bosiddende i Egedal Kommune.

4. Introduktionsprogrammer for flygtninge
Som et led i kommunens forpligtelse til at fastlægge introduktionsprogrammer for flygtninge informerer Jobcentret og Borgerservice om Egedal Flygtningenetværks tilbud og adresser.
Egedal Flygtningenetværk er indstillet på, at Jobcentret og Borgerservice uddeler visitkort og folder til flygtninge om Netværkets ydelser/aktiviteter og kontaktpersoner.

Generelt om aftalen
Aftalen betyder, at Egedal Flygtningenetværk ved en frivillige social indsats supplerer Egedal Kommunes ydelser under iagttagelse af flygtninges særlige behov og forudsætninger.

Aftalen har derfor ikke til formål at overdrage lovgivningsmæssige forpligtelser, der er pålagt Egedal Kommune i Integrationsloven, men udelukkende at udvide servicen.
Det præciseres, at der mellem Netværket og Egedal Kommune ikke må udveksles oplysninger om en flygtnings private forhold, medmindre flygtningen har givet sit samtykke til det.

Fra kommunens side gives kun oplysning om navn, adresse, civilstand, evt. antal børn samt andre lignende ikke fortrolige oplysninger, som er nødvendige for Netværkets arbejde.

Samarbejdet koncentreres udelukkende om overordnede initiativer og tilbud for at få den bedst mulige lokale integration. Egedal Flygtningenetværk kan ikke pålægges forpligtelse af arbejdsmæssigt eller økonomisk karakter.