Referat af dialogmøde

Referat af dialogmøde mellem ansatte ved kommunen og frivillige i Egedal Flygtningenetværk. Torsdag den 5. september 2019 kl. 16-17.30.

Ref. BK-N

Tilstede: 9 frivillige og 8 ansatte ved kommunen.

Afdelingslederen i Center for arbejdsmarked og ydelse bød velkommen. Vi blev præsenteret for en ny virksomhedskonsulent, som blev ansat 1. marts i år.

1. Kort gennemgang af de nye lovændringer på integrationsområdet. En jobkonsulent fortalte om de sidste lovændringer på området.

Fra 1. juli 2019 er alle opholdstilladelser midlertidige.
Se også: https://www.nyidanmark.dk/da/News%20Front%20Page/2019/06/nye_regler_tb_asyl

Kommunerne er ikke forpligtet til at tilbyde permanent bolig til flygtninge med midlertidigt ophold, som registreres i kommunen efter 1. marts 2019. Egedal kommunen tilbyder stadig så vidt muligt permanent bolig til alle flygtninge.
Se også:
https://flygtning.dk/media/5201796/kommunens-kan-og-skal-opgaver-marts-2019.pdf

Om repatriering: Alle der er kommet på §7.3 (Syrere) har mulighed for repatriering efter minimum 1 års ophold i Danmark. Kommunens sagsbehandlere skal omtale muligheden for repatriering over for flygtninge.
Se også: https://flygtning.dk/danmark/om-at-vende-hjem/viden-om-repatriering/nyhedsbrev-nyt-om-at-vende-hjem

Der blev talt om de midlertidige boliger i Egedal kommune. Der er 10 i Slagslunde foruden boliger på Degnebakken og i Langekær. Vi fik fortalt, at boligernes tilstand er meget dårlig og der er startet samarbejde med Materielgården, som står for ydre vedligeholdelse og Center for bygninger og bolig, som står for indre vedligeholdelse. Den hidtidige vicevært for de midlertidige boliger er på barsel og der er slået en ny stilling op, fordi der er hårdt brug for det. Kommunen vil arbejde på at fortælle beboerne i de midlertidige boliger, hvad der forventes af dem med hensyn til daglig rengøring og renholdelse.
Fejl og mangler (f.eks. skiftning af lysstofrør) indberettes i kommunens system lige som institutioner og Teknisk Service står for disse småreparationer.
Wi-fi er lukket i de midlertidige boliger fra 1. juli
Flygtninge kan blive i de midlertidige boliger også efter at de har været i kommunen i 3 år.

2. Jobbroen. Hvordan kan vi bruge Jobbroen? Flere af vores medlemmer har haft problemer med at afklare dette. Er det jobbroen, der forklarer arbejdsopgaverne?

En jobkonsulent fortalte at integrationsborgere ikke længere henvises til Jobbroen. Kun i særlige tilfælde, hvis en person har meget svært ved at komme på arbejdsmarkedet, henvises der.

Må Jobbroen henvise til sprogcafeer?:
Det oplystes, at de ansatte på Jobbroen ikke henviser til vores sprogcafeer, men de må da meget gerne fortælle om dem og opfordre til at bruge dem.

3. Jobcentret. Spørgsmål om praktik, arbejde i løntilskud eller regulært arbejde er et større og større diskussionsemne med flere af vores flygtninge. Selv føler de, at de er for længe i praktik før de kommer i regulært arbejde.

En jobkonsulent oplyste, at folk generelt er meget glade for at komme i praktik på vaskeriet i Skovlunde. Fra kommunens side opfattes praktik som en tilvænning i at gå på arbejde i Danmark. Praktik kan gives 3 måneder ad gangen op til 1 år.
Løntilskudsjob kan gives i op til et år. Kontrakten ender som regel med at blive på 3 måneder. Det bruges temmelig ofte som en overgang til fast arbejde. Hvis en flygtning er deltidsansat, er han ude af Jobcentrets område. Han/hun må selv holde øje med, om der f.eks. bliver en fuldtidsstilling ledig.
Jobcentret har skaffet 40 i arbejde i 2019.

Der blev spurgt om følgende: Manden er i arbejde og konen får så ikke ydelse. Kan hun få hjælp alligevel? Afdelingslederen i Center for arbejdsmarked og ydelser: Hun kan altid komme til Jobcentret og få råd og vejledning, hvis hun gerne vil i arbejde.

4. Sprogskole. Der er flere meninger om, hvordan adgangen til sprogskole bliver etableret. Hvornår går man i Frederikssund, alternativt Hillerød. Er der mulighed for at begynde i Ballerup, når man bor i den ende af kommunen.

Kommunens medarbejdere understregede at holdningen i det offentlige er, at flygtninge først og fremmest skal arbejde, dernæst lære dansk på sprogskole.
Alle på ydelse får tilbud om sprogskole og skal tage imod tilbuddet, ellers trækkes der i ydelsen.
Alle på løn får tilbudt sprogskole om aftenen. For dem er det en god ide at gå på sprogskolen. Hvis de ikke gør det, får det indflydelse på deres opholdstilladelse.

Kvickly modellen, hvor flygtningene lærte dansk, mens de var på arbejde, er ikke længere aktuel.

Egedal kommune har aftale med sprogskolen i Frederikssund. I nogle tilfælde bruges sprogskolen i Hillerød. I meget få tilfælde bruges sprogskolen i Ballerup.
Sprogskolerne har haft dalende tilgang de sidste år og er derfor ved at lukke ned. De har været nødt til at fyre lærere og opsige lokaler. Kommunen er godt tilfreds med kvaliteten af sprogskolen.

5. Et spørgsmål, som melder sig indimellem, er skilsmisse. Hvordan forholder kommunen sig til dette spørgsmål? Er der hjælp at hente i form af kyndig bistand på de personlige udfordringer og økonomiske spørgsmål?
Kommunens ansatte hjælper ikke med at søge om skilsmisse. Det anbefales, at de frivillige heller ikke hjælper med dette. (Bestyrelsen i Egedal Flygtningenetværk oplyser dog, at flygtninge kan få hjælp til skilsmisse i Dansk Flygtningehjælps frivilligrådgivning.)

6. Evt.
En udviklingskonsulent fra Center for sundheds-og dagtilbud, oplyste, at kommunen stadig har en modtageklasse for skoleelever, men at den kun bruges til børn, der er traumatiserede.

Hvis nogle af jer medlemmer i Egedal Flygtningenetværk ønsker at vide mere fra dette møde, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Nyhedsbrev November 2018

Nyhedsbrev november 2018.

Vi har netop haft et par gode arrangementer i foreningen.

I september havde vi en fantastisk aften med vores generalsekretær Christian Friis Bach. Det var et offentligt møde, som blev holdt i den store sal på Stenløse kulturhus. Mødet var rigtig pænt besøgt med omkring 60 fremmødte. Christian viste billeder fra bl.a. flygtningelejre og genhusninger i Syrien. Nogle syriske flygtninge fra Egedal kommune mødte også op. Alle tilhørere var ifølge sagens natur meget berørte af, hvad Christian havde at sige om forholdene. Christian lagde meget vægt på værdighed og rettigheder for verdens flygtninge. Jeg tror det forbavsede mange af de tilstedeværende, at Dansk Flygtningehjælp er så stor og velfungerende en hjælpeorganisation. Den er faktisk en af de største i verden.

I slutningen af oktober havde vi et medlemsmøde, hvor vi fortalte hinanden om, hvad vi hver især går og laver i det frivillige arbejde. Det er meget givende at høre om hinandens erfaringer og danne netværk på tværs af alle aktiviteterne. Vi planlagde også dagsordenen til næste møde med kommunen.

I den forbindelse vil jeg gerne minde om, at mødet med kommunen er onsdag den 28. november kl. 8.15 til 9.45 på Egedal Rådhus, mødelokale M1.2. Vi vil drøfte børns fritidsaktiviteter, herunder også i sommerferien. Har kultur- og fritidsforvaltningen en plan, nu da Fritidspuljen er ved at være brugt op? Hvem skal hjælpe, når flygtningenes økonomi bliver uoverskuelig? Sagsbehandler eller frivillig? Hjemsendelser i forhold til §7 stk. 3? Har kommunen udarbejdet en ny fuldmagt/samtykkeerklæring, som man vil acceptere, at vi frivillige bruger?

Nyt fra bestyrelsen
Husk at det er ved at være tiden, da vi skal til at afslutte regnskabet for 2018. Vi beder jer derfor indsende kørselsregnskaber og andre bilag for jeres udlæg i det frivillige arbejde. Send til Mette Thureholm, Hjorteleddet 7, 3660 Stenløse. Eller mette.thureholm@gmail.com
Vi har også i år indsendt ansøgning til §18midlerne. Vi har lagt vægt på arrangementer i skolesommerferien for børnefamilier. Vi er allerede nu i gang med at planlægge en tur til Bon-bon-land, en tur til Kronborg samt nogle mindre ture i 2019.

Da vi ikke kan anvende §18-midlerne til entreer og billetter, søger vi også andre steder om støtte. Vi har netop fået oplyst, at vi af Menighedsplejen i Stenløse har fået bevilliget 12.000 kr. til hjælp til disse 2 ture.

Vi vil gerne understrege, at det er bestyrelsen, der søger om støtte til foreningens arrangementer. Hvis nogle af jer medlemmer/frivillige har lyst til at lave et arrangement, som I vil søge om støtte til, beder vi om, at det foregår via bestyrelsen. Det er vigtigt, at vi koordinerer vores arrangementer og at vi ikke søger de samme steder med hver sin kasket på.

Fremover skal bon ‘er som I indsender til vores kasserer udelukkende indeholde udgifter til det frivillige arbejde. Bon ‘er som indeholder private udgifter vil ikke blive accepteret, heller ikke hvis de er overstreget.

Vores næste bestyrelsesmøde bliver den 21. januar 2019. I 2019 vil medlemmerne også kunne søge om støtte til transport i det frivillige arbejde samt om tilskud til ture sammen med flygtningene.

Julearrangement 2018: bestyrelsen vil lave et lille julearrangement. Flere oplysninger følger senere.

Egedal Flygtningenetværk har netop indgået en ny samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Det betyder, at vi fremover indføjer Dansk Flygtningehjælps logo i vores logo. Aftalen vil blive lagt på vores hjemmeside.

Vi minder om, at der bliver arrangeret en informationsformiddag på Ølstykke bibliotek lørdag den 17. november kl. 11 til 13. For yderligere oplysninger se hjemmesiden eller kontakt
Birgit.lobolarmen@youmail.dk

Hvis du kender en flygtning, som kunne have glæde af at få noget at vide om, hvordan de bruger biblioteket, så tag vedkommende under armen og gå med til mødet.

Til sidst en opfordring: sæt allerede nu et kryds i kalenderen for 2019. Vi har Generalforsamling onsdag den 20. marts 2019.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev juli- august 2018.

Her i sommervarmen bliver det ikke til så meget med lange nyhedsbreve.

I det hele taget vil bestyrelsen fremover forsøge at begrænse nyhedsstrømmen til jer medlemmer. Grunden til dette er, at nogen har givet udtryk for, at de var ved at drukne i nyheder. Fremover vil der så vidt muligt kun komme 1 nyhedsbrev hver anden måned.

Persondataloven.

Som foreningens formand opbevarer jeg (Birgitte Knak-Nielsen) en medlemsliste med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på min private computer, som der er password til. Som kontaktperson til Dansk Flygtningehjælps frivilligafdeling har jeg adgang til deres intra med oplysninger om alder og køn foruden de andre almindelige personoplysninger. Jeg har tidligere sendt medlemslister til medlemmerne, men har nu besluttet, at jeg ikke længere vil gøre det af hensyn til datasikkerheden. Jeg har indtastet alle medlemmers e-mailadresser i mit postprogram og når jeg sender en mail til alle medlemmer, sker det bcc ligeledes af hensyn til datasikkerheden.

Derudover kan vi henvise til vedhæftede orientering-til-frivillige: https://flygtning.dk/media/4496508/gdpr-orientering-til-frivillige.pdf

Da der i forbindelse med persondataforordningen ikke må offentliggøres fotos uden omhyggeligt samtykke, har bestyrelsen valgt at ville fjerne alle fotos på hjemmesiden, som den, der er blevet fotograferet, ikke har givet udtrykkeligt samtykke til. Ligeledes fotos, der er mere end 1 år gamle.

Næste møde med Egedal kommunes integrationsmedarbejdere på Egedal Rådhus, mødelokale 1.2 bliver torsdag den 30. august kl. 16-17.30. Alle medlemmer er velkomne.

Emner til dagsorden er:

 • Fritidspuljen og flygtningebørns muligheder for fritidsaktiviteter.
 • Vi har før spurgt til analfabeter, men er stadig usikre på, hvordan vi kan hjælpe og hvilke regler der er i forhold til jobansøgninger. Vi efterspørger desuden retningslinjer for hvornår en flygtning bliver trukket i ydelse i forbindelse med manglende jobansøgning.
 • Hvordan er de nye regler for sprogskole, når kvinden går på barsel?
 • Er det muligt ganske kort at høre nyt fra Jobbroen?

Foredrag med generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19 til 21 i Stenløse kulturhus i store sal. Emnet er endnu ikke helt på plads, men det bliver helt sikkert en spændende aften. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Og hold øje med hjemmesiden og Lokalavisen.

Vores næste medlemsmøde bliver onsdag den 31. oktober kl. 19 til 21. Vi skal sammen finde frem til emner som vi gerne vil have drøftet til mødet med kommunens integrationsteam torsdag den 29. november.

M.v.h. Bestyrelsen

Nyhedsbrev den 10. april 2018 for Egedal Flygtningenetværk

Ny bestyrelse.
I marts måned havde vi generalforsamling. Referatet kommer ud senere. Den 5. april havde den nyvalgte bestyrelse sit første, konstituerende møde. Bestyrelsen består nu af:

Formand Birgitte Knak-Nielsen
Kasserer Mette Thureholm
Elsa Kristiansen
Birgit Krogh Andersen
Trine Kort Lauridsen
Waltraud Hansen
Lone Brüsch
Suppleanter:
Souad Taha (suppleant)
Ferhan Hassan (suppleant)

Ved mødet fordelte vi nogle vigtige arbejdsopgaver. Det betyder, at I medlemmer fremover bedes kontakte Lone Brüsch på mailadressen: lb@brusch.dk , hvis I ønsker at søge om penge til en tur eller et arrangement.

I kan finde ansøgningsskema på
http://www.egedal-flygtningenet.dk/godt-at-vide/ansoegningsskemaer/

Hvis I er i tvivl om hvordan I skal forholde jer, bedes I kontakte Lone.

Hvis I ønsker at få noget udgivet på vores hjemmeside, kan I kontakte Elsa Kristiansen, som holder styr på indholdet af vores hjemmeside. Hun har mailadressen: elsakristiansen@outlook.dk Hvis I f.eks. står for et fast arrangement, som der så sker ændringer i, bedes I tænke på, at disse ændringer skal ændres på vores hjemmeside.

Hvis I har brug for kontakt til vores kasserer, bedes I kontakte Mette på mette.thureholm@gmail.com

Ved mødet besluttede vi også at gøre et forsøg på at rationalisere vores arbejde. Det
betyder, at vi fremover kun sender nyhedsbrev ud hver anden måned. Vi bestræber os
for at lægge indbydelser ind i nyhedsbrevene. Det betyder, at I medlemmer forhåbentlig
vil få færre mails fra Egedal Flygtningenetværk. Til gengæld vil disse mails være
længere.


Formand: Birgitte Knak-Nielsen tlf. 47 17 26 18 / 61 81 31 30
e-mail: birgitte@knak-nielsen.dk
Foreningens hjemmeside: www.egedal-flygtningenet.dk

Medlemsmøde.
Ved generalforsamlingen fortalte en lille gruppe medlemmer om et stykke arbejde, de
var startet på. De er 5 personer, der har forskellige forslag til forbedring af
arbejdsgangene på rådhuset i forhold flygtninge. De har beskæftiget sig med følgende
emner: forvaltningen, sprogskolen, praktik, jobcenter/jobbroen.

Ved generalforsamlingen blev det aftalt, at der bliver holdt et medlemsmøde ca. 1
måned før hvert samarbejdsmøde med kommunens integrationsmedarbejdere. På den
måde, kan vi sammen lave en dagsorden til samarbejdsmødet.

Dato for næste medlemsmøde er mandag den 23. april. Vi mødes kl. 19 til 21 på
Stenløse Kulturhus i Kunstzonen.

På mødet vil gruppen, der består af Erik Andersen, Inger Andersen, Bent R. Nielsen,
Hanne Smidth og Leif Rasmussen forelægge det arbejde, de hidtil har lavet. De vil
gerne have input fra jer medlemmer.

På mødet vil vi også diskutere, hvordan tingene kan forelægges for forvaltningen på en
måde, der lægger op til samarbejde.

Kom og få en kop kaffe og en småkage, mød nogle andre medlemmer/frivillige og kom
frem med din mening.

Samarbejdsmøde med integrationsteamet på Egedal Rådhus.
Næste møde bliver torsdag den 24. maj kl. 8.15 til 9.45 i mødelokale M1.2 (Bemærk
ændret mødetid).

Tilmeld dig venligst på birgitte@knak-nielsen.dk
Dagsorden vil blive udarbejdet efter medlemsmødet den 23. april og sendt ud ca. 1 uge
før.

Arrangementer i 2018.
Ved bestyrelsesmødet tog vi fat på planlægning af kommende arrangementer i 2018.
Der planlægges en smagsprøve på arabisk for danskere, 2 gange a’ 2 timer. Mere
info senere.
Vi talte om at arrangere en dag for flygtninge, hvor de kan høre om hvordan de
kan bruge biblioteket. Tages op senere. Hvis nogen af jer medlemmer har ideer
til dette emne, kan I kontakte formanden på
birgitte@knak-nielsen.dk
Sommerbustur. Her får I også mere at vide senere.
Foredrag om Syrien. Også her kommer der mere senere.
Næste bestyrelsesmøde.


Mødet bliver tirsdag den 8. maj. Ansøgninger bedes indsendt til Lone Brüsch senest
den 1. maj.

Nyhedsbrev januar 2018

Referat af medlemsmødet den 22. januar i Stenløse Kulturhus.
Vi havde et rigtigt godt møde med 30 fremmødte. Flere af deltagerne fortalte om deres frivillige arbejde og det var meget inspirerende at høre om.
Erik Andersen fortalte om sit projekt med at reparere og udlevere cykler. Erik kunne godt bruge nogle hjælpere. Erik har lavet sine egne regler: han har kun åbent om lørdagen omkring klokken 12 for uddeling af cykler og gerne efter aftale. Han lapper ikke cykler, men fortæller gerne, hvordan man gør og udleverer gerne lappegrej. Erik har i 2017 og i 2016 uddelt i alt omkring 140 cykler. Erik og hans kone Inger spurgte, om vi kendte til flygtninge, der havde behov for at lære at cykle. De overvejer nemlig at lave et kursus til foråret. Henvendelse Erik 26333627.

Kirsten Hansen fra Tøjgruppen i Kulturhuset i Stenløse fortalte om sit og Tøjgruppens arbejde. Der går ca. 50 mennesker pr. måned igennem tøjrummet og da hver person repræsenterer en hel familie, tror de, at de supplerer et par 100 mennesker med tøj gennem deres arbejde. De har også regler i Tøjrummet: f.eks. at alle skal rydde op efter sig og at de frivillige ikke passer grædende børn.

Tøjgruppen har nu 2 rum til rådighed, således at mænd og kvinder kan se på tøj hver for sig.
Elsa Kristiansen og Birgit Krogh Andersen fra bestyrelsen fortalte om et spændende møde i Dansk Flygtningehjælp, som de havde været med til.

Birgitte fortalte om bestyrelsens arbejde, specielt at bestyrelsen vil arbejde på at få flygtninge i bestyrelsen.

Waltraud Hansen og Ingelise Andersen fortalte om arbejdet med Kvindeklubben. Kommende
mødedatoer: 23/2, 23/3, 4/5, 15/6, 24/8, 21/9, 26/10 og 30/11. Der lægges vægt på, at kvinderne lærer hinanden at kende og hjælper hinanden på tværs af nationalitet.
Lise Jensen fortalte om samtalecafeen i Kulturhuset i Stenløse. Desværre har fremmødet af flygtninge været meget lille efter jul. Gruppen opfordrer til at danskere, der kender flygtninge, der har behov for hjælp til at lære dansk, fortæller om samtalecafeen i Kulturhuset, som er hver mandag kl. 19 til 21.

Conny Nyerup fortalte om gruppen af danskere, der mødes med beboerne på de midlertidige
flygtningeboliger på Langekær i Ølstykke. De mødes på skift 1 gang om ugen. Conny laver et referat hver gang, så de der ikke er til stede kan følge med i hvad der er aftalt. På den måde fungerer gruppen bedst.

Trine Kort Lauridsen fortalte om hendes og Souad Tahas workshop om opdragelse af børn i Danmark.

1. møde var en stor succes og et nummer 2 blev også annonceret. Men desværre kom der noget andet i vejen, så her mødte der ikke så mange op. Trine og Souad vil måske prøve igen og de fortalte, at det er rigtigt dejligt, hvis vi danskere vil komme og supplere samtalen. Mange af os ved jo en del om, hvordan det er at have store børn.

Ved mødet blev det nævnt, at vi forholdsvis tit får henvendelser fra folk om møbler, som de vil give væk. Hvis folk henvender sig til bestyrelsen, henviser vi til Genbrugsgruppen i Ølstykke. Foreningen har ikke rigtigt et sted at lave et lager og spørgsmålet er, om vi ønsker at arbejde med dette.

Tøjgruppen i Smørum har begrænset plads og ingen har plads i længere tid i sin kælder eller carport.

Som formand blev jeg opfordret til at skrive til jer medlemmer og spørge, om nogen af jer kunne tænkes at ville arbejde med dette spørgsmål. Skriv til mig, hvis du vil være med i en arbejdsgruppe, der kulegraver emnet og finde frem til hvad vi kan gøre.

Arrangementer i 2018.
Der er en indbydelse til Fastelavnsfest den 17. februar på vej. Hjælp venligst med at udbrede budskabet i indbydelsen.

Bestyrelsen har taget hul på forslag til andre arrangementer i 2018. F.eks. bustur til Kronborg, Lejre, Frilandsmuseet. Hvis medlemmerne har andre forslag eller hvis I vil være med til at arrangere en tur, så henvend jer til bestyrelsen birgitte@knak-nielsen.dk

Ansøgninger om tilskud. Bestyrelsen har lavet små ændringer til ansøgningsskema om tilskud til forskellige arrangementer. Vi lægger vægt på, at den der søger om penge, forklarer hvordan pengene skal bruges til at fremme integrationen. Se skemaer på hjemmesiden www.egedal-flygtningenet.dk

Husk generalforsamling mandag den 12. marts 2018 kl. 19.00. Indkaldelse er på vej.

Næste bestyrelsesmøde.
Mandag den 12. februar 2018. Spørgsmål til bestyrelsen eller ansøgninger om tilskud til aktiviteter sendes til
birgitte@knak-nielsen.dk

Samarbejdsmøde med kommunens integrationsmedarbejdere.
Næste møde bliver torsdag den 22. februar kl. 16 til 17.30 i Flex-mødesalen på Egedal Rådhus.
Er der noget du ønsker drøftet, så skriv til
birgitte@knak-nielsen.dk

Øvrige møder i år: 24/5, 30/8 og 29/11.

Egedal for alle.
Jeg har tidligere skrevet om livsstilsmessen Egedal for alle, som Egedal Flygtningenetværk har meldt sig til. Tøjgruppen i Stenløse har lovet at være med. Er der andre, der kunne tilbyde deres hjælp?

Datoen for messen er søndag den 18. marts kl. 10 til 16.

Med venlig hilsen
Birgitte Knak-Nielsen

Nyhedsbrev for december 2017

Her ved slutningen af året 2017 vil bestyrelsen gerne ønske alle medlemmer af Egedal Flygtningenetværk en glædelig jul og et godt nytår.

Vi vil også sende jer en stor tak for alle jeres mange aktiviteter for og med flygtninge i løbet af året. Jeres frivillige arbejde harværet med til at gøre livet lidt lettere for vore flygtninge i et nyt land.

Mette, vores kasserer, beder jer sende hende eventuelle kvitteringer og kørselsregnskaber inden udgangen af december. Send venligst til hendes mailadresse: mette.thureholm@gmail.com eller læg i hendes postkasse på Hjorteleddet 7 i Stenløse.

Juletur, der blev til julefest.
Søndag den 26. november havde Trine og Birgit planlagt en tur i skoven med bus for flygtningefamilier med børn. Der var blevet lejet en stor bus, som skulle køre deltagerne ud til Ganløse. Desværre kom der ikke så mange tilmeldinger og Trine og Birgit var på nippet til at aflyse.

Måske skyldtes de manglende tilmeldinger vejret. Måske var det, fordi der er så mange andre tilbud for børn her op mod jul. Vi ved det ikke.

Vi blev enige om i bestyrelsen, at de modige – de der havde tilmeldt sig, ikke skulle skuffes. Derfor lavede vi turen om til en julefest.

Julemanden kom med gaver og der blev spillet Bingo med gaver til både børn og voksne. Det blev en rigtig dejlig fest.

Møde med kommunen.
Torsdag den 16. november havde vi det fjerde og sidste møde med kommunens integrationsteam og jobcentret i 2017.

Til stede var vi ca. 20 medlemmer af Egedal Flygtningenetværk samt et antal
medarbejdere fra kommunen.

1) Pia Jørtoft fra Tofteparken og pædagogisk konsulent Lisbeth Heerup fortalte om et projekt, som Egedal kommune har gang i for tiden og med udløb ved afslutningen af skoleåret 2018-19. I daglig tale kaldes det DUK = de udekørende. Projektet har tilknytning til Tofteparken, som blandt andet er for børn, unge og familier, som er blevet henvist hertil af Egedal Kommune. Familiekonsulenter og psykologer arbejder målrettet med at hjælpe børn, unge og deres
familier i deres udvikling og trivsel. DUK-projektet er for flygtningebørn og deres familier. Der er 2 medarbejdere – kaldet operationelle kulturmedarbejdere- der er koblet direkte på
familier med flygtningebaggrund. Desuden er der 2 medarbejdere, der støtter og vejleder de 2 førstnævnte. Nye børn/familier i kommunen bliver henvist til teamet. Opgaven for teamet er at styrke samarbejdet mellem skole/dagtilbud og familien.

Modtageklasserne er for de børn, der har særlige behov i forbindelse med integrationen ud over sprogproblemer. Øvrige flygtningebørn går i almindelige folkeskoleklasser.
Skolerne kan rekvirere tolkebistand og midler til dansk som 2. sprog.

Teamet superviserer medarbejdere i skolesystemet/daginstitutionssystemet, der har med
flygtningebørn at gøre.

Hvordan kan vi som frivillige bruge DUK?
Hvis vi møder problemer i flygtningefamilier, som vi mener DUK kan hjælpe med, kan vi sammen med forældrene henvende os til skolen og bede dem kontakte DUK. Nogle skoler kender måske ikke til projektet.

2) I forlængelse af det, vi hørte om DUK-projektet fortalte jeg, Birgitte Knak-Nielsen, om et projekt Leg og Læring som Dansk Flygtningehjælp overvejer at gennemføre i Egedal kommune. Dansk Flygtningehjælp har med midler fra Egmontfonden planlagt at lave
klubber for i alt 450 flygtningebørn fordelt på 10 kommuner i hele landet. Ideen er at flygtningebørn skal hjælpes til en god start i et nyt land. Gennem leg og læring for de 6-16-årige skal klubberne tage hånd om de svage børn, bygge bro til skolelivet og danskere,
give børnene et sted, hvor de kan føle sig trygge og afslappede, hjælpe børnene i gang i fritidslivet, særligt i ferierne, alt dette med inddragelse af børnenes forældre. Klubberne skal drives ved frivillig arbejdskraft og skal ikke være en konkurrent til SFO, klubber m.v. Egedal Flygtningenetværk er ikke direkte involveret, men hvis nogle af jer medlemmer er interesseret i at høre mere eller evt. i at deltage, er I velkomne til at kontakte mig.

3) Medarbejdere fra Jobcentret fortalte om Branchepakkeforløbet, som er et projektforløb, som skal satse på jobåbninger for 40 kvinder af anden etnisk baggrund. De skal ønske at ville i arbejde og de skal have haft svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet.

Målet er at mindst 35% skal være i arbejde i slutningen af projektet, som så vidt jeg husker er 3 år. I projektet gennemgår deltagerne 3 trin, som hver kan være op til 13 uger. De går fra
praktik med læring af grundlæggende færdigheder til begyndende selvstændighed og til sidst selvstændighed, hvor der stiles mod IGU. Kvinderne vælger selv, hvilken branche, de vil arbejde med (detail, køkken, rengøring, service). Medarbejderne betegnede
projektet som en succes allerede.

Sæt kryds i kalenderen: Nye datoer for samarbejdsmøder med kommunen.
Torsdag den 22. februar 2018 kl. 16 til 17.30 i den fleksible mødesal.
Torsdag den 24. maj 2018 kl. 16 til 17.30 i den fleksible mødesal.
Torsdag den 30. august 2018 kl. 16 til 17.30 i møderum 1.2 på 1. sal
Torsdag den 29. november 2018 kl. 16 til 17.30 i den fleksible mødesal.

Hvis du allerede nu har ønsker til dagsorden, er du velkommen til at skrive til mig

Noget om billedpolitik på hjemmesiden og andre steder.
Bestyrelsen har haft emnet billedpolitik på hjemmesiden oppe til diskussion ved et møde.

Vi henviser her til et link fra datatilsynet:
https://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/billeder-paa-internettet/
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der er forskel på, om man viser situationsbilleder eller portrætbilleder. Til medlemmer, der ønsker at sende billeder til aviser og ugeblade eller
som vil sende billeder fra arrangementer til vores hjemmeside: vær venligst opmærksom på
reglerne.

Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en
situation er det egentlige formål med billedet. Et eksempel kunne være et billede taget af
deltagernes aktiviteter ved en julefest i Egedal Flygtningenetværk. Udgangspunktet er, at
situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i
interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.

Da der er tale om en helhedsvurdering af formålet med offentliggørelsen, skal
offentliggørelse ske under skyldig hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den
sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende
kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller
krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne skal således
være harmløse.

Portrætbilleder.
Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internet.
Vi, bestyrelsen er meget taknemmelige, når I medlemmer sender billeder og små
referater til vores hjemmeside. Det kan I gøre til Pernille Bloch Madsen
kontakt@voresegedal.dk

Cykeludstyr
Nogle af jer husker måske, at vi tidligere på året delte cykeludstyr ud
til flygtninge. Det gjorde vi, fordi vi havde søgt Trygfonden om penge til
sikkerhedsudstyr til cykler og fik 60.000 kr., som vi nu er ved at have
brugt. Vi havde en dag i foråret, hvor vi delte ud til dem, der havde
udfyldt et ansøgningsskema. Nogle kunne ikke komme den dag og andre
hørte først om projektet på dagen. Vi indsamlede nye
ansøgningsskemaer og varslede en opfølgningsdag. Men i mellemtiden har
Erik Andersen haft travlt med at udlevere cykler og vi har i den
forbindelse købt sikkerhedsudstyr ind til de cykler, der skulle
udleveres. Dette betyder, at der ikke bliver en ny udleveringsdag i
lighed med den første. Derimod vil vi kunne udlevere cykellygter,
cykellåse, reflekser og cykelhjelme, så længe lager haves og efter
henvendelse til birgitte@knak-nielsen.dk

Søndag den 18. marts 2018 kl. 10 til 16 afholdes der en messe, der hedder Egedal for alle. Den foregår på Egedal Rådhus. Vores forening har booket en stand og vi håber, at nogle af jer medlemmer vil komme med gode ideer og inspiration samt være med til at føre ideerne ud i livet.

Læs venligst om messen på
www.egedalforalle.dk

Vil du være med, så skriv til birgitte@knak-nielsen.dkFormand: Birgitte Knak-Nielsen tlf. 47 17 26 18 / 61 81 31 30, e-mail: birgitte@knak-nielsen.dk

Vi holder medlemsmøde mandag den 22. januar 2018 kl. 19 til 21. Stedet
er Kunstzonen på Stenløse Kulturhus. Vi vil forsøge at få så mange som
muligt af medlemmerne til at fortælle om deres projekter rundt om i
kommunen.

Sæt også allerede nu endnu et kryds i din 2018-kalender: datoen
for den kommende Generalforsamling er mandag den 12. marts
2018.

Til slut vil vi ønske jer alle en glædelig Jul og et godt Nytår.

På bestyrelsens vegne
Birgitte Knak-Nielsen

Nyhedsbrev oktober 2017

KOMMENDE AKTIVITETER:

16. november: Kl. 16.00 – 17.30, Egedal Rådhus: Samarbejdsmøde med kommunen.
Fra kommunen deltager Center for skole og dagtilbud samt Center for social
service, som vil holde et oplæg om de tilbud, som børn, unge og familier får, når
de kommer til kommunen.
Rikke Terslev Bengtson har viderebragt nogle af de drøftelser, der var på vores
sidste møde, så oplægget også omhandler dette.
Herudover deltager Jobcentret, som også holder et kort oplæg om deres tilbud.
Bestyrelsen er klar over, at det er sent at skrive dette til jer: men hvis I har
spørgsmål, må I meget gerne skrive dem til mig
birgitte@knak-nielsen.dk
inden i morgen. Så vil jeg viderebringe dem til Rikke, der laver den endelige
dagsorden.
Spørgsmålene kan både handle om tilbud til børn, unge og familier og de
kan handle om Jobcentrets tilbud.
26. november: Juletur for flygtningebørn med forældre. Program udsendes særskilt.
1.december: Kvindegruppen holder Julehygge i Stenløse Kulturhus fra kl. 14 til 17.
10. december: Kl. 15.00 – 17.30, Juleinvitation til Crowne Plaza
(Se nærmere på deres hjemmeside).
Tilmelding til Birgitte, senest den 25. november.
18. december: Samtalecafeen i Stenløse kulturhus afholder julearrangement.
22. januar: Medlemsmøde. Program endnu ikke fastsat, men SÆT X i kalenderen.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
30. november: Ansøgninger om tilskud sendes til Per Harries, harries@mail.dk senest den 23.
november.
Husk, hvis I har haft udlæg i 2017, der skal refunderes, da at sende dem til Mette
Thureholm
mette.thureholm@gmail.com Jo før jo bedre.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

Nyhedsbrev September 2017

Der har i sommer været afholdt flere meget velbesøgte arrangementer.
Se vores hjemmeside for billeder m.m.

Vi efterlyser stadig medlemmer, der vil hjælpe Erik Andersen med at reparere cykler. Som vi skrev i sidste Nyhedsbrev, ville det være en stor hjælp, hvis en person en gang imellem ville tage 1-3 cykler hjem til sit hus og sætte dem i stand.

Vi efterlyser nye ideer og nogle aktive mennesker, der vil tage initiativ til arrangementer og aktiviteter til gavn for flygtningene i Egedal Kommune.

Dette gælder især for flygtninge, der ikke er synlige på Facebook eller andre sociale
medier, men som alligevel (og måske især?) har stort behov for og gavn af vores hjælp.

Pjece om ”Kultur for alle i Egedal” ligger klar på bibliotekerne.

Den indeholder mange – også gratis – tilbud til alle indbyggere i Egedal Kommune.
Pjecen fra Ung i Egedal indeholder mange tilbud og arrangementer for unge under 25
år og ligger på bibliotekerne.

KOMMENDE AKTIVITETER
Torsdage, kl. 16.00 – 17.30, åben rådgivning på Rådhuset: OBS! Kun for spørgsmål
til Jobcentret. De frivillige og flygtningene kan komme uanmeldt og sammen få svar på
spørgsmål fra en Jobkonsulent.

Mandag, den 23. oktober 2017, kl. 19.00 – 22.00, bestyrelsesmøde.
Torsdag, den 16. november 2017, kl. 16.00 – 17.30, samarbejdsmøde med
kommunen på Egedal Rådhus. For alle medlemmer af Egedal Flygtningenetværk.

Med dette Nyhedsbrev sender vi også materiale fra sidste samarbejdsmøde med kommunen.

Det er

Søndag, den 26. november 2017, juletur, ”Find julemanden”. Vi sender indbydelser
ud senere.

Vi efterlyser medlemmer, der vil være med til at lave juleturen.

Mandag, den 27, november 2017, kl. 19.00 – 22.00, bestyrelsesmøde

Søndag, den 10. december 2017, kl. 15.00 – 17.00, Juleinvitation til Crowne Plaza.
HUSK: Tilmelding senest lørdag, den 26. november til Birgitte, mail: birgitte@knaknielsen.dk.

De 2-3 sidste år har dette store hotel inde i København inviteret til
julestue for flygtninge og frivillige rundt om i Københavnsområdet.

Det jeg har hørt er, at det plejer at være rigtigt hyggeligt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

 

NYHEDSBREV – AUGUST 2017

KOMMENDE AKTIVITETER
Mandag, den 11. september, kl. 08.30-10.00 – på rådhuset.
Tema – samarbejdsmøde med kommunen.
Der arbejdes i øjeblikket på dagsorden. Mere om dette senere.

Torsdag, den 14. september kl. 19.00- 21.00 – i Stenløse kulturhus.
Medlemsmøde – ønsker og ideer til aktiviteter i 2018.

Det er jer medlemmer, der bruger og skal bruge foreningens midler.
Kom til mødet med dine ideer og forslag til 2018.

Bestyrelsen vil samle op og bruge jeres forslag til budgettet for 2018.
Mandag, den 18. september – bestyrelsesmøde.

Ansøgninger om tilskud til aktiviteter i resten af 2017 sendes til formanden
birgitte@knak-nielsen.dk eller næstformanden harries@mail.dk .

Se vores hjemmeside for ansøgningsskemaer.

Lørdag, den 23. september i Stenløse Kulturhus.
Orientering for flygtninge om det kommende valg til kommune og region.
Det er ikke os, der arrangerer mødet.

Særskilt materiale sendes ud fra initiativtagerne.

FORSKELLLIGT
.
Der har i sommer været afholdt flere meget velbesøgte arrangementer.
Se vores hjemmeside for billeder m.m.
Bestyrelsen efterlyser folk, der vil være med til at planlægge kommende arrangementer. Det kunne f.eks. være et julearrangement eller en tur i efterårsferien.

Fritidspuljen.
Dansk Flygtningehjælp har hidtil haft en pulje, der har været til stor gavn for flygtninge.
Tilsyneladende er puljen p.t. brugt op, men vi er mange, der håber på nye midler – forhåbentlig pr. november 2017.

Sprogcafeer m.m.
Efter sommerferien er sprogcafeen startet igen i Stenløse Kulturhus.
I Smørum vil der den sidste mandag i måneden være samtalecafe i tøjkælderen på Søagerskolen.

Cykler.
Erik Andersen sætter jo cykler i stand til flygtninge. Det er en stor opgave, han har påtaget sig. Nogen gange har han fået hjælp fra andre, men han kunne godt bruge flere hjælpere.

Drømmescenariet er et rum, hvor frivillige og flygtninge sammen kunne sætte cykler i stand.
Indtil drømmen kan opfyldes, ville det være dejligt, hvis nogen ville melde sig og tage et par cykler hjem til sig selv en gang imellem og så sætte dem i stand.

Erik har masser af cykler, så det er bare med at komme i gang.

Henvendelse:
erik-andersen@tdcadsl.dk

Så er Erik og jeg (Birgitte) blevet spurgt om 2. uddeling af Trygfondens midler. Vi har ikke taget os så meget af dette spørgsmål her i sommer, men tager det op igen inden længe.

GRATIS ELLER NÆSTEN GRATIS.
Det er en god ide at lede efter gratis eller næsten gratis aktiviteter, som vi frivillige kan fortælle om til de flygtninge, som vi kender.

Her er nogle bud:

 • Dabke: Den 7. oktober kl. 15-17. Mellemfolkeligt Samvirke vil slå verdensrekorden i Dabke
  (palæstinensisk folkedans) for at sætte fokus på, at det er 50 år siden, de palæstinensiske områder blev besat af Israel.
  Man vil samles rundt om Peblinge Dosering og danne en ring rundt om søen. Der vil være taler, palæstinensisk musik, hurtig oplæring i dansen og et fælles foto fra luften med os alle.
  Praktik & program opdateres løbende på Facebook her: 
  https://www.facebook.com/events/1359705874077201/?acontext=%7B%22ref%22%3A%
  22108%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
 • Ung Egedal: Der er udgivet et katalog for sæson 2017/18. Det kan ses på www.ungegedal.dk
 • Egedal Kultur: Kultur for alle i Egedal. Kig efter programmet for efteråret 2017. Det ligger på bibliotekerne. Mange ting er gratis.
 • Julefest på Crowne Plaza: Hvert år de sidste 3 år har vi fået en indbydelse til julefest på
  Hotel Crowne Plaza i København. Sidste år fik vi indbydelsen lidt sent, men i år har vi allerede nu fået en forespørgsel, om vi tror der kommer nogen til festen. Det er gratis at deltage.
  Jeg harikke selv prøvet at være med, men har hørt, at det har været en god oplevelse for dem, der har været med.
  Spørg derfor de flygtninge, som I kender, om de vil med. Datoen er den 10. december 2017 kl. 15. I får mere at vide senere.

  I må meget gerne forhåndstilmelde jer til mig birgitte@knaknielsen.dk Hvis I tager med, betaler foreningen transport til København.


På bestyrelsens vegne Per og Birgitte

Nyhedsbrev juni 2017

Sommerudflugt.
Lørdag, den 29. juli vil der være udflugt til: Eghjorten naturlegeplads.
Her er der rige muligheder for aktiviteter, lege, samvær, naturoplevelser.

Målgruppen er flygtningefamilier med børn op til 12 år, men alle kan naturligvis
deltage.

Pak en madkurv sammen med flygtningefamilien og tag med på udflugt.
Der vil blive arrangeret fælles bustransport.


Af hensyn til det praktiske er tilmelding nødvendig, senest den 20. juli.

Tilmelding foretages til: Birgitte Knak-Nielsen birgitte@knak-nielsen.dk.
Eller Per Harries
per.harries@gmail.com 

Tilskud
Der er lavet skemaer til brug for ansøgning om tilskud.
Skemaerne ligger på vores hjemmeside under ”Godt at vide”.

Husk at ansøgning om tilskud sendes til Per Harries, mail: per.harries@gmail.com.

Ansøgningen behandles af bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde er torsdag, den 22. juni 2017.
Næste møde med kommunens integrationsmedarbejdere for alle
medlemmer.

Det er også torsdag den 22. juni kl. 16-17.30. Nærmere herom senere.

Et punkt på dagsordenen vil dreje sig om de nye små, billige boliger, som kommunen snart vil
bygge bl.a. til flygtninge.