Generalforsamling – UDSKUDT TIL EFTER PÅSKE 2020

Egedal  den  17.02. 2020.

Til medlemmerne af Egedal Flygtningenetværk.

 

Vi udskyder vores planlagte arrangementer.
Sommerfesten bliver udskudt til efteråret, foredragene som skulle afvikles nu, kommer ligeledes til efteråret, Generalforsamlingen d. 19 marts og Dialogmøde med kommunen d. 2 april, udskydes foreløbig indtil efter påske.

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling i foreningen Egedal Flygtningenetværk.

UDSKUDT TIL EFTER PÅSKE 2020  Tid: Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.30.

Sted: Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 1, 3660 Stenløse, Store sal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Beretningen fremlægges til godkendelse.
 5. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.
 7. Fastsættelse af kontingent for 2020. (Bestyrelsen foreslår kontingent= 100 kr. årligt pr. person).
 8. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for de næste 2 år.

Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer:

Trine Kort Lauridsen valgt i 2019 for 2 år. Er ikke på valg.

Waltraud Hansen valgt i 2019 for 2 år. Udtræder af bestyrelsen. En ny skal vælges for et år.

Birgit Krogh Andersen valgt i 2019 for 2 år. Er ikke på valg.

Mette Thureholm valgt i 2018 for 2 år. Er på valg. Ønsker ikke genvalg.

Birgitte Knak-Nielsen valgt i 2018 for 2 år. Er på valg. Villig til genvalg.

Elsa  valgt i 2018. Er på valg. Ønsker ikke genvalg.

Tommy  indtrådt  i bestyrelsen i 2019 for 1 år. Villig til genvalg.

Suppleanter:

Souad Taha. Valgt i 2019 for 1 år. Villig til genvalg.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor:

Steffen Knak-Nielsen  valgt  i 2019 for 1 år. Villig til genvalg.

Revisorsuppleant:

Gunnar Brüsch valgt  i 2019 for 1 år. Villig til genvalg.

 1. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen kommer Ammar Kouli  herboende flygtning fra Syrien og fortæller om sit hjemland.

2 spændende foredrag i Stenløse Kulturhus d. 22. februar 2020

Egedal Flygtningenetværk inviterer alle interesserede til foredrag i Stenløse Kulturhuset d. 22. februar 2020 kl.12-14 og kl. 14-15:30.

Kl.12-14. Foredrag om Kvinden med Lægen og sexologen Amenah Hawwa.
Foredraget vil omhandle kvindens krop, menstruation og overgangsalder.
Amenah Hawwa har tidligere holdt foredrag hos os med stor succes.

Kl. 14-15:30. Foredrag om flg. emner med Kefa Abu Ras, som til dagligt arbejder som bydelskonsulent i Vollsmose Sekretariatet, hvor hun uddanner og opkvalificerer kvinder til at bekæmpe negativ social kontrol:
RETTIGHEDER, SELVSTÆNDIGHED OG SELVVÆRD:
Kvinders rettigheder (generelt og i Danmark), Børns rettigheder, Kvinders selvstændighed, herunder ansvarlighed og uafhængighed (herunder økonomisk), Selvværd og selvtillid

RELIGION:
Religioners opfattelse af vold mod kvinder

ISLAM:
Kvinders status, Kvinders selvstændighed, Tradition, kultur og religion, Mødom og jomfruelighed, Tørklæde, Kvinders adgang til økonomi

KULTUR:
Komplikationer ved at flytte fra en kultur til en anden, Kulturforståelse

Foredragene er gratis og der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter foredragene. Der vil blive serveret kaffe og te. Så venligst tilmeldt jer til:

Souad på mob.: 30 29 02 87 eller Trine på mob: 61 33 31 79 inden d. 19. februar.

Vel mødt!

Nyhedsbrev den 7. oktober 2019 for Egedal Flygtningenetværk.

Ny bestyrelse.

På bestyrelsesmødet den 26 .september blev der konstitueret ny bestyrelse, efter at Lone Brüsch er ophørt som formand og udtrådt af bestyrelsen. Formand Elsa Kristiansen, Kasserer Mette Thureholm, Birgit Krogh Andersen, Trine Kort Lauridsen, Waltraud Hansen, Souard Taha, Tommy von Pein.

Hvis du ønsker at søge om penge til ture eller arrangementer bedes du kontakte Elsa Kristiansen elsakristiansen@outlook.dk  .

Året ud er der stadig mulighed for at få et Kulturvennepas hos Lis Hauge i Dansk Flygtningehjælp. Med det kan du gratis besøge   Nationalmuseet  og/ eller  Arbejdermuseet sammen med din  flygtningefamilie.

Husk også fritidspuljen. Her kan du søge om dækning af en fritidsaktivitet op til 1000 kr. årligt til børn under 18 år. Ansøgningsskema finder du på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside under  Fritidspulje

 

Medlemsmøde og møde med Jobcentret.

Den  5 november  kl. 19-21 er  medlemsmøde  i Stenløse Kulturhus – lille sal.

Pkt. 1

Størstedelen af flygtningene bosat i Egedal Kommune har været her i en del år, og er godt  i gang med integrationen.  Hvordan ser i aktuelt behovet blandt flygtningene. ? Skal vi gøre noget anderledes og evt.  give andre  tilbud om  aktiviteter ,?

Pkt. 2

Emner  til netværksmøde mellem ansatte ved kommunen og frivillige i Egedal Flygtningenetværk  tirsdag den 12 november kl. 16.00- 17.30 på Rådhuset. Dagsorden vil blive udarbejdet efter medlemsmødet.

Med venlig hilsen

Elsa

Referat af dialogmøde

Referat af dialogmøde mellem ansatte ved kommunen og frivillige i Egedal Flygtningenetværk. Torsdag den 5. september 2019 kl. 16-17.30.

Ref. BK-N

Tilstede: 9 frivillige og 8 ansatte ved kommunen.

Afdelingslederen i Center for arbejdsmarked og ydelse bød velkommen. Vi blev præsenteret for en ny virksomhedskonsulent, som blev ansat 1. marts i år.

1. Kort gennemgang af de nye lovændringer på integrationsområdet. En jobkonsulent fortalte om de sidste lovændringer på området.

Fra 1. juli 2019 er alle opholdstilladelser midlertidige.
Se også: https://www.nyidanmark.dk/da/News%20Front%20Page/2019/06/nye_regler_tb_asyl

Kommunerne er ikke forpligtet til at tilbyde permanent bolig til flygtninge med midlertidigt ophold, som registreres i kommunen efter 1. marts 2019. Egedal kommunen tilbyder stadig så vidt muligt permanent bolig til alle flygtninge.
Se også:
https://flygtning.dk/media/5201796/kommunens-kan-og-skal-opgaver-marts-2019.pdf

Om repatriering: Alle der er kommet på §7.3 (Syrere) har mulighed for repatriering efter minimum 1 års ophold i Danmark. Kommunens sagsbehandlere skal omtale muligheden for repatriering over for flygtninge.
Se også: https://flygtning.dk/danmark/om-at-vende-hjem/viden-om-repatriering/nyhedsbrev-nyt-om-at-vende-hjem

Der blev talt om de midlertidige boliger i Egedal kommune. Der er 10 i Slagslunde foruden boliger på Degnebakken og i Langekær. Vi fik fortalt, at boligernes tilstand er meget dårlig og der er startet samarbejde med Materielgården, som står for ydre vedligeholdelse og Center for bygninger og bolig, som står for indre vedligeholdelse. Den hidtidige vicevært for de midlertidige boliger er på barsel og der er slået en ny stilling op, fordi der er hårdt brug for det. Kommunen vil arbejde på at fortælle beboerne i de midlertidige boliger, hvad der forventes af dem med hensyn til daglig rengøring og renholdelse.
Fejl og mangler (f.eks. skiftning af lysstofrør) indberettes i kommunens system lige som institutioner og Teknisk Service står for disse småreparationer.
Wi-fi er lukket i de midlertidige boliger fra 1. juli
Flygtninge kan blive i de midlertidige boliger også efter at de har været i kommunen i 3 år.

2. Jobbroen. Hvordan kan vi bruge Jobbroen? Flere af vores medlemmer har haft problemer med at afklare dette. Er det jobbroen, der forklarer arbejdsopgaverne?

En jobkonsulent fortalte at integrationsborgere ikke længere henvises til Jobbroen. Kun i særlige tilfælde, hvis en person har meget svært ved at komme på arbejdsmarkedet, henvises der.

Må Jobbroen henvise til sprogcafeer?:
Det oplystes, at de ansatte på Jobbroen ikke henviser til vores sprogcafeer, men de må da meget gerne fortælle om dem og opfordre til at bruge dem.

3. Jobcentret. Spørgsmål om praktik, arbejde i løntilskud eller regulært arbejde er et større og større diskussionsemne med flere af vores flygtninge. Selv føler de, at de er for længe i praktik før de kommer i regulært arbejde.

En jobkonsulent oplyste, at folk generelt er meget glade for at komme i praktik på vaskeriet i Skovlunde. Fra kommunens side opfattes praktik som en tilvænning i at gå på arbejde i Danmark. Praktik kan gives 3 måneder ad gangen op til 1 år.
Løntilskudsjob kan gives i op til et år. Kontrakten ender som regel med at blive på 3 måneder. Det bruges temmelig ofte som en overgang til fast arbejde. Hvis en flygtning er deltidsansat, er han ude af Jobcentrets område. Han/hun må selv holde øje med, om der f.eks. bliver en fuldtidsstilling ledig.
Jobcentret har skaffet 40 i arbejde i 2019.

Der blev spurgt om følgende: Manden er i arbejde og konen får så ikke ydelse. Kan hun få hjælp alligevel? Afdelingslederen i Center for arbejdsmarked og ydelser: Hun kan altid komme til Jobcentret og få råd og vejledning, hvis hun gerne vil i arbejde.

4. Sprogskole. Der er flere meninger om, hvordan adgangen til sprogskole bliver etableret. Hvornår går man i Frederikssund, alternativt Hillerød. Er der mulighed for at begynde i Ballerup, når man bor i den ende af kommunen.

Kommunens medarbejdere understregede at holdningen i det offentlige er, at flygtninge først og fremmest skal arbejde, dernæst lære dansk på sprogskole.
Alle på ydelse får tilbud om sprogskole og skal tage imod tilbuddet, ellers trækkes der i ydelsen.
Alle på løn får tilbudt sprogskole om aftenen. For dem er det en god ide at gå på sprogskolen. Hvis de ikke gør det, får det indflydelse på deres opholdstilladelse.

Kvickly modellen, hvor flygtningene lærte dansk, mens de var på arbejde, er ikke længere aktuel.

Egedal kommune har aftale med sprogskolen i Frederikssund. I nogle tilfælde bruges sprogskolen i Hillerød. I meget få tilfælde bruges sprogskolen i Ballerup.
Sprogskolerne har haft dalende tilgang de sidste år og er derfor ved at lukke ned. De har været nødt til at fyre lærere og opsige lokaler. Kommunen er godt tilfreds med kvaliteten af sprogskolen.

5. Et spørgsmål, som melder sig indimellem, er skilsmisse. Hvordan forholder kommunen sig til dette spørgsmål? Er der hjælp at hente i form af kyndig bistand på de personlige udfordringer og økonomiske spørgsmål?
Kommunens ansatte hjælper ikke med at søge om skilsmisse. Det anbefales, at de frivillige heller ikke hjælper med dette. (Bestyrelsen i Egedal Flygtningenetværk oplyser dog, at flygtninge kan få hjælp til skilsmisse i Dansk Flygtningehjælps frivilligrådgivning.)

6. Evt.
En udviklingskonsulent fra Center for sundheds-og dagtilbud, oplyste, at kommunen stadig har en modtageklasse for skoleelever, men at den kun bruges til børn, der er traumatiserede.

Hvis nogle af jer medlemmer i Egedal Flygtningenetværk ønsker at vide mere fra dette møde, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Datoer for kvindemøder 2019

Datoerne for årets kvindemøder er lagt i kalenderen.
Kvindemøderne afholdes i Stenløse Kulturhus, mødelokale 3 og 4, fra kl. 14.00 til kl. 17.00.

Fredag, den 25. januar                   

“            “     22. februar                  

“            “     12. april                        

“            “     24. maj

“            “     21. juni

“            “     16. august

“            “     13. september

“            “     25. oktober

“            “     29. november

Nyhedsbrev November 2018

Nyhedsbrev november 2018.

Vi har netop haft et par gode arrangementer i foreningen.

I september havde vi en fantastisk aften med vores generalsekretær Christian Friis Bach. Det var et offentligt møde, som blev holdt i den store sal på Stenløse kulturhus. Mødet var rigtig pænt besøgt med omkring 60 fremmødte. Christian viste billeder fra bl.a. flygtningelejre og genhusninger i Syrien. Nogle syriske flygtninge fra Egedal kommune mødte også op. Alle tilhørere var ifølge sagens natur meget berørte af, hvad Christian havde at sige om forholdene. Christian lagde meget vægt på værdighed og rettigheder for verdens flygtninge. Jeg tror det forbavsede mange af de tilstedeværende, at Dansk Flygtningehjælp er så stor og velfungerende en hjælpeorganisation. Den er faktisk en af de største i verden.

I slutningen af oktober havde vi et medlemsmøde, hvor vi fortalte hinanden om, hvad vi hver især går og laver i det frivillige arbejde. Det er meget givende at høre om hinandens erfaringer og danne netværk på tværs af alle aktiviteterne. Vi planlagde også dagsordenen til næste møde med kommunen.

I den forbindelse vil jeg gerne minde om, at mødet med kommunen er onsdag den 28. november kl. 8.15 til 9.45 på Egedal Rådhus, mødelokale M1.2. Vi vil drøfte børns fritidsaktiviteter, herunder også i sommerferien. Har kultur- og fritidsforvaltningen en plan, nu da Fritidspuljen er ved at være brugt op? Hvem skal hjælpe, når flygtningenes økonomi bliver uoverskuelig? Sagsbehandler eller frivillig? Hjemsendelser i forhold til §7 stk. 3? Har kommunen udarbejdet en ny fuldmagt/samtykkeerklæring, som man vil acceptere, at vi frivillige bruger?

Nyt fra bestyrelsen
Husk at det er ved at være tiden, da vi skal til at afslutte regnskabet for 2018. Vi beder jer derfor indsende kørselsregnskaber og andre bilag for jeres udlæg i det frivillige arbejde. Send til Mette Thureholm, Hjorteleddet 7, 3660 Stenløse. Eller mette.thureholm@gmail.com
Vi har også i år indsendt ansøgning til §18midlerne. Vi har lagt vægt på arrangementer i skolesommerferien for børnefamilier. Vi er allerede nu i gang med at planlægge en tur til Bon-bon-land, en tur til Kronborg samt nogle mindre ture i 2019.

Da vi ikke kan anvende §18-midlerne til entreer og billetter, søger vi også andre steder om støtte. Vi har netop fået oplyst, at vi af Menighedsplejen i Stenløse har fået bevilliget 12.000 kr. til hjælp til disse 2 ture.

Vi vil gerne understrege, at det er bestyrelsen, der søger om støtte til foreningens arrangementer. Hvis nogle af jer medlemmer/frivillige har lyst til at lave et arrangement, som I vil søge om støtte til, beder vi om, at det foregår via bestyrelsen. Det er vigtigt, at vi koordinerer vores arrangementer og at vi ikke søger de samme steder med hver sin kasket på.

Fremover skal bon ‘er som I indsender til vores kasserer udelukkende indeholde udgifter til det frivillige arbejde. Bon ‘er som indeholder private udgifter vil ikke blive accepteret, heller ikke hvis de er overstreget.

Vores næste bestyrelsesmøde bliver den 21. januar 2019. I 2019 vil medlemmerne også kunne søge om støtte til transport i det frivillige arbejde samt om tilskud til ture sammen med flygtningene.

Julearrangement 2018: bestyrelsen vil lave et lille julearrangement. Flere oplysninger følger senere.

Egedal Flygtningenetværk har netop indgået en ny samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Det betyder, at vi fremover indføjer Dansk Flygtningehjælps logo i vores logo. Aftalen vil blive lagt på vores hjemmeside.

Vi minder om, at der bliver arrangeret en informationsformiddag på Ølstykke bibliotek lørdag den 17. november kl. 11 til 13. For yderligere oplysninger se hjemmesiden eller kontakt
Birgit.lobolarmen@youmail.dk

Hvis du kender en flygtning, som kunne have glæde af at få noget at vide om, hvordan de bruger biblioteket, så tag vedkommende under armen og gå med til mødet.

Til sidst en opfordring: sæt allerede nu et kryds i kalenderen for 2019. Vi har Generalforsamling onsdag den 20. marts 2019.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev juli- august 2018.

Her i sommervarmen bliver det ikke til så meget med lange nyhedsbreve.

I det hele taget vil bestyrelsen fremover forsøge at begrænse nyhedsstrømmen til jer medlemmer. Grunden til dette er, at nogen har givet udtryk for, at de var ved at drukne i nyheder. Fremover vil der så vidt muligt kun komme 1 nyhedsbrev hver anden måned.

Persondataloven.

Som foreningens formand opbevarer jeg (Birgitte Knak-Nielsen) en medlemsliste med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på min private computer, som der er password til. Som kontaktperson til Dansk Flygtningehjælps frivilligafdeling har jeg adgang til deres intra med oplysninger om alder og køn foruden de andre almindelige personoplysninger. Jeg har tidligere sendt medlemslister til medlemmerne, men har nu besluttet, at jeg ikke længere vil gøre det af hensyn til datasikkerheden. Jeg har indtastet alle medlemmers e-mailadresser i mit postprogram og når jeg sender en mail til alle medlemmer, sker det bcc ligeledes af hensyn til datasikkerheden.

Derudover kan vi henvise til vedhæftede orientering-til-frivillige: https://flygtning.dk/media/4496508/gdpr-orientering-til-frivillige.pdf

Da der i forbindelse med persondataforordningen ikke må offentliggøres fotos uden omhyggeligt samtykke, har bestyrelsen valgt at ville fjerne alle fotos på hjemmesiden, som den, der er blevet fotograferet, ikke har givet udtrykkeligt samtykke til. Ligeledes fotos, der er mere end 1 år gamle.

Næste møde med Egedal kommunes integrationsmedarbejdere på Egedal Rådhus, mødelokale 1.2 bliver torsdag den 30. august kl. 16-17.30. Alle medlemmer er velkomne.

Emner til dagsorden er:

 • Fritidspuljen og flygtningebørns muligheder for fritidsaktiviteter.
 • Vi har før spurgt til analfabeter, men er stadig usikre på, hvordan vi kan hjælpe og hvilke regler der er i forhold til jobansøgninger. Vi efterspørger desuden retningslinjer for hvornår en flygtning bliver trukket i ydelse i forbindelse med manglende jobansøgning.
 • Hvordan er de nye regler for sprogskole, når kvinden går på barsel?
 • Er det muligt ganske kort at høre nyt fra Jobbroen?

Foredrag med generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19 til 21 i Stenløse kulturhus i store sal. Emnet er endnu ikke helt på plads, men det bliver helt sikkert en spændende aften. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Og hold øje med hjemmesiden og Lokalavisen.

Vores næste medlemsmøde bliver onsdag den 31. oktober kl. 19 til 21. Vi skal sammen finde frem til emner som vi gerne vil have drøftet til mødet med kommunens integrationsteam torsdag den 29. november.

M.v.h. Bestyrelsen

Tøjrum

I Kulturhuset i Stenløse er der i stueetagen et tøjrum, hvor der kan hentes og afleveres tøj i alle størrelse, regntøj og legetøj.

Åbningstiderne kan ses på facebook – flygtningenet og flygtningevenner.

På Søgagerskolen  Råbrovej i Smørum  i kælderen ved skolens hovedindgang kan der hentes og afleveres tøj i alle størrelser, regntøj, sportstøj og overtøj. Der er desuden linned, dyner og et lille udvalg af senge og små møbler. Åbningstider kan ses på facebook – flygtningenet og flygtningevenner.